THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Gasontploffingsgevaar

Bij het opstellen van gevarenzone-indelingen in het geval van gasontploffingsgevaar worden de aanduidingen gebruikt zoals in de afbeelding hieronder.

03-06-2016
THEMA ATEX
Inertisering

Een gevaarlijke explosieve atmosfeer kan ook door verdunning van de zuurstof in de lucht in het binnenste van installaties of van de brandstof met chemisch niet-reactieve stoffen (inerte stoffen) worden vermeden. Deze voorzorgsmaatregel wordt inertisering genoemd. Voor het uitvoeren van deze voorzorgsmaatregel...

03-06-2016
THEMA ATEX
Stofontploffingsgevaar

Bij het opstellen van gevarenzone-indelingen in het geval van stofontploffingsgevaar worden de aanduidingen gebruikt uit onderstaande afbeelding.

03-06-2016
THEMA ATEX
Gasontploffingsgevaar

Na het onderkennen van de gevarenbronnen is het vaststellen van de aanwezige ventilatie in de omgeving van de gevarenbron de volgende stap. Bij gasontploffingsgevaar kan worden gekeken naar de situaties uit de linkerkolom van de tabel.

03-06-2016
THEMA ATEX
Stofontploffingsgevaar

Na het onderkennen van de gevarenbronnen is het vaststellen van de aanwezige ventilatie in de omgeving van de gevarenbron de volgende stap. Bij stofontploffingsgevaar kan worden gekeken naar de situaties uit de rechterkolom van de tabel.

03-06-2016
THEMA ATEX
Batterijen

Accumulatorbatterijen zijn gevuld met elektrolyt. Als gevolg van het elektrolytisch proces moet er bij het gebruik van acculaadstations rekening mee worden gehouden dat in de accumulatorbatterijen tijdens het laden, druppelladen en overladen zowel zuurstof als waterstofgas wordt ontwikkeld.  Wanneer...

03-06-2016
THEMA ATEX
Rol van risicobeoordeling

In de geharmoniseerde Europese norm EN-ISO 12100-1 en 2 wordt de grondslag voor het ontwerp van afschermingen en beveiligingsinrichtingen beschreven. Deze type A-norm geeft aanwijzingen hoe machines of technische inrichtingen moeten worden gerealiseerd om tot een veilige machine te komen. Risicobeoordeling...

29-01-2014
ONDERWERP Bestaande machines
Methode van aanpak risicobeoordeling

Er zijn veel methoden van  risicobeoordeling bekend. Een aantal ervan is bekend in bepaalde industrieën, zoals de HAZOP1 in de procesindustrie. Bij complexe machines en consumentenproducten worden dikwijls FMEA2-studies verricht. De methoden komen neer op een systematisch in kaart brengen van de veiligheidsproblematiek...

29-01-2014
ONDERWERP Bestaande machines
Risicomodel Fine & Kenneth

Voor het inschatten van de risico’s bij gevaren is een veelgebruikte methode het risicomodel van Fine & Kenneth. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ernst, blootstelling en waarschijnlijkheid. Dit model komt neer op: Risico = Kans x Effect Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Metingen en beproeving

De NEN-EN-IEC 60204-1 beveelt een aantal onderwerpen aan waarbij meting en beproeving van de beschermingsleiding, indien aanwezig, altijd verplicht is. Belangrijk bij de keuze welke onderwerpen in de metingen wel of niet worden meegenomen, is de kans dat zich nieuwe defecten voordoen. Denk hierbij aan...