THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Machinerichtlijn en elektrische installaties

De Machinerichtlijn richt behalve op mechanische gevaren, ook op alle gevaarsaspecten die aan een machine verbonden kunnen zijn. Zo ook elektrische gevaren. Sectie 1.5.1 in bijlage I van de richtlijn behandelt gevaren als gevolg van elektriciteit.

Eisen Machinerichtlijn

De fabrikant van een machine of veiligheidscomponent heeft in het kader van de Machinerichtlijn kortgezegd de volgende twee verantwoordelijkheden:

Proeven en onderzoek

In sectie 3 van bijlage V van de Richtlijn staat dat de fabrikant het nodige onderzoek moet verrichten naar en de nodige proeven moet uitvoeren op onderdelen, de accessoires of de gehele machine om vast te stellen of deze qua ontwerp en bouw veilig kan worden gemonteerd en in gebruik genomen.

Regelgeving voor arbeidsmiddelen en/of machines

Het is raadzaam om enige achtergrondkennis van de wet- en regelgeving (Europees kader en arbowetgeving) te hebben om te beoordelen of nieuwe of tweedehandse machines conform de stand van de techniek of wetenschap zijn gebouwd.

De Machinerichtlijn op grote lijnen

De Machinerichtlijn is van toepassing op machines, verwisselbare uitrustingsstukken en op veiligheidscomponenten die afzonderlijk op de markt worden gebracht en stelt daarvoor de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen vast.

Inleiding en structuur Machinerichtlijn

De formele titel waarmee de Machinerichtlijn (98/37/EG) in officiële documenten wordt aangehaald is: ‘Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines’.

Normen en wetten rondom bestaande machines

De Machinerichtlijn en de Laagspanningsrichtlijn richten zich op fabrikanten van nieuwe machines en veiligheidscomponenten, respectievelijk elektrisch materieel, dat in de EER in de handel wordt gebracht (en/of in gebruik wordt genomen) in de EER.

Samenhang normen

De afgelopen jaren zijn er veel normen en richtlijnen ontstaan. Parallel hieraan ontstonden veel systemen en trajecten voor kwaliteitszorg. Ze beogen het waarborgen van een constante kwaliteit van het geleverde product. Hoe goed die doelstelling ook is, men kan zich afvragen of het beoogde doel wordt...

Toelichting op eis 1.5.1. van de Machinerichtlijn

In de toelichting op de Machinerichtlijn (Community legislation machinery Comments Directives 98/37/EC) worden een aantal aspecten bij eis 1.5.1. behandeld.

Toepassingsgebied van NEN-EN-IEC 60204

De geharmoniseerde norm NEN-EN-IEC 60204-1 bevat algemene eisen met betrekking tot de elektrotechnische uitrusting van machines. Deze norm is in opdracht ontwikkeld om een praktische invulling te geven aan twee belangrijke Europese richtlijnen met betrekking tot de elektrotechnische uitrusting.