THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Samenhang normen

De afgelopen jaren zijn er veel normen en richtlijnen ontstaan. Parallel hieraan ontstonden veel systemen en trajecten voor kwaliteitszorg. Ze beogen het waarborgen van een constante kwaliteit van het geleverde product. Hoe goed die doelstelling ook is, men kan zich afvragen of het beoogde doel wordt...

Voorwaarden met betrekking tot aansluitpunt (Netcode)

In dit artikel wordt uitleg gegeven over de (aanvullende) voorwaarden rond de aansluiting van netten.

09-05-2020
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010
Eisen in Netcode

De verplichtingen van zowel netbeheerder als aangeslotene zijn in onderstaande afbeelding weergegeven. Artikel 2.2.4.17 van de Netcode (versie van 24 augustus 2004) luidt: ‘De bijdrage aan de snelle spanningsveranderingen door de aangeslotene op het aansluitpunt wordt beperkt door een maximale bijdrage...

01-08-2017
ONDERWERP Flikker
Kwaliteitsvereisten voor geleverde spanning

Met de kwaliteit van de geleverde energie wordt in de netcode voornamelijk de kwaliteit van de geleverde spanning bedoeld. Veelal wordt hiervoor ook de term power quality gebruikt

Netcode, randvoorwaarden voor spanning

De voorgeschreven minimale kwaliteit van de spanning is vastgelegd in de Netcode. Hierbij wordt weer verwezen naar de NEN-EN 50160. 

05-05-2017
Normen en wetgeving

Normen hebben in principe geen wettelijke status. De in een norm beschreven zaken krijgen pas betekenis als bijvoorbeeld twee partijen overeengekomen zijn om volgens een bepaalde norm te gaan werken.

14-02-2017
Netimpedantie bij aansluiten toestellen en installaties

Een belangrijke factor bij het bepalen van de aansluitmogelijkheden, is de netimpedantie. De netimpedantie bepaalt in hoeverre stromen de spanning beïnvloeden. Bij spanningsverlies in een installatie of net zal naast uiteraard de grootte van de stroom, de netimpedantie bepalen hoe groot het  spanningsverlies...

Vervorming - Verliezen - Limieten

Nieuwe technologieën zijn meestal via vermogenselektronica gekoppeld aan de installatie en het net. Deze technologieën veroorzaken daardoor harmonische stromen die vervolgens ook weer een vervorming van de spanning tot gevolg hebben. Deze vervorming in de spanning kan weer tot extra verliezen leiden...

24-09-2014
Werkingssfeer en definities netcode

De netcode bevat de meeste aspecten die vroeger in de aansluitvoorwaarden werden geregeld. Het belangrijkste verschil met de oude voorwaarden is het feit dat de netcode (evenals de andere codes) de status van publiekrechtelijke voorschriften heeft. Daarmee zijn de daarin neergelegde voorschriften onttrokken...

12-12-2013
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010
NEN-EN 50160

Bij het voorschrijven van de minimale kwaliteit van de spanning wordt in de Netcode verwezen naar de NEN-EN-50160. Dit is een Nederlandse norm, gebaseerd op de Europese norm, waarin de vereiste kwaliteit van de spanning is bepaald. 

12-04-2013
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2