THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Kwaliteitsvereisten voor geleverde spanning

Met de kwaliteit van de geleverde energie wordt in de netcode voornamelijk de kwaliteit van de geleverde spanning bedoeld. Veelal wordt hiervoor ook de term power quality gebruikt

Coördinatie binnen spanningsniveaus

Eerder zijn betrekkingen afgeleid voor de op een bepaald spanningsniveau toelaatbare bijdrage die door de aangeslotenen mag worden geleverd. Deze bijdrage, voor bijvoorbeeld op het MS-net, heet ΔPQMS.

Schema van elektriciteitsnet en kwaliteitsbeïnvloeding

De kwaliteit van de spanning in een elektriciteitsnet wordt bepaald door een aantal factoren. Voor iedere parameter die de spanningskwaliteit beïnvloedt, geldt dat deze wordt bepaald door:

EMC en coördinatie

Bij het coördineren van de kwaliteitsniveaus zal niet alleen naar het compatibiliteitsniveau worden gekeken, maar ook naar het zogeheten planningsniveau. Het planningsniveau is het niveau van een kwaliteitsparameter dat direct na het in gebruik nemen van een net aanwezig is: het net is ontworpen met...

Kwaliteit van de spanning in Nederland (2015)

Om de kwaliteit van spanning te monitoren worden jaarlijks 250 random metingen gedaan in de laag- en middenspanningsnetten. Binnenkort zal de kwaliteit op alle hoogspanningsaansluitingen continu worden gemeten.

NEN 1010 en Power Quality

De NEN 1010 wordt veel gebruikt bij het ontwerpen van een installatie (ontwerprichtlijn), terwijl Power Quality-aspecten vooral naar voren komen bij aanpassingen aan een installatie (vanwege problemen door een verkeerd ontwerp).

Kwaliteit van de spanning in Nederland

De kwaliteit van de spanning is de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderwerp geworden. De aandacht voor dit onderwerp komt mede door de toenemende gevoeligheid van apparatuur, de zorgen voor de kwaliteitsaspecten van de elektriciteitsvoorziening en de aandacht van (Europese) toezichthouders voor...

Kwaliteitsbewaking voorkomt veel ellende

Dat het bewaken van de kwaliteit veel ellende voorkomt, lijkt in eerste instantie een open deur. In de praktijk blijkt echter dat de kwaliteit van spanning en stroom niet of nauwelijks wordt bewaakt. Problemen dringen zich ‘opeens’ op en zorgen dan vaak voor veel kosten en ongemak. Is dit nu niet te...

Meetresultaten beoordelen en weergeven

De tegenwoordig voor de beschrijving van de netspanning gebruikte dertien parameters kunnen onderverdeeld worden in parameters met een continu karakter, bijvoorbeeld frequentie; semicontinu karakter, bijvoorbeeld asymmetrie; incidenteel karakter, bijvoorbeeld spanningsdips.