THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Beschermende kleding

Wanneer we spreken over brandvrije, vlamdovende, niet-vlamonderhoudende of bijvoorbeeld onbrandbare werkkleding, bedoelen we kleding die vervaardigd is uit materialen of materiaalsamenstellingen die een beperkte vlamspreiding hebben en die – afhankelijk van de risico's waaraan men kan worden blootgesteld...

02-06-2017
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
Definitie zwakke netten

De noodzaak om goed te kijken naar de kwaliteit van spanning en stroom is er altijd wel, omdat vervorming in stroom leidt tot overbelasting en energieverliezen. Onvoldoende kwaliteit van spanning kan leiden tot overbelasting of niet goed functioneren van apparaten of processen.

De sterkte van het elektriciteitsnet

Een belangrijke factor bij het bepalen van mogelijke problemen met inschakelstromen, stroomvariaties en harmonische stromen is de sterkte van het net. Deze kan worden uitgedrukt in aanwezig kortsluitvermogen of impedantie. In dit artikel zal worden toegelicht waarom het belangrijk is te weten welke impedantie...

25-03-2015
ONDERWERP Zwakke netten
Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen

Dit artikel behandelt de verplichtingen van werkgevers en werknemers met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
Bedrijfsrisico's beheersen met persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden is het heel belangrijk dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Daarmee is namelijk het aantal gezondheids- en veiligheidsrisico’s aanzienlijk te verminderen. Managementsystemen in elektrotechnische bedrijven zijn vooral gericht...

Persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken, onderhouden en afvoeren

Nadat de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gekocht, moeten ze aan de werknemers worden verstrekt. In de gebruiksperiode moeten de middelen goed worden onderhouden. 

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkzaamheden in en nabij een elektrische installatie moeten spanningsloos worden verricht volgens het Arbobesluit. Soms is dit echter onmogelijk. Bijvoorbeeld wanneer een accuklem van een accu moet worden geschroefd; een accu is namelijk niet spanningsloos te maken. Of als moet worden gemeten in een...

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De eerste vier stappen van een persoonlijke beschermingsmiddelenbeleid zijn:

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
Voorlichting en instructie rond persoonlijke beschermingsmiddelen

De persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers en uitzendkrachten worden verstrekt, moeten door hen op de juiste manier worden toegepast. Anders kan de veiligheid van het personeel alsnog in het geding zijn.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
Persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaffen en documenteren

Wanneer de beschermingsmiddelen zijn gekozen, moeten ze nog worden gekocht. Het is belangrijk om daarbij de kwaliteit en kosten van die middelen in de gaten te houden en alle relevante gegevens over bijvoorbeeld veiligheid en techniek te verzamelen en ordenen.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM