THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
CE-markering voor laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen

Laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen moeten net als alle andere producten die op de markt worden gebracht voldoen aan Europese wetgeving. Dat een product voldoet aan deze wetgeving en als zodanig met het CE-merkteken gemarkeerd mag worden is een verantwoordelijkheid van de fabrikant die het...

Installeren van elektrische leidingen in gebieden met gasontploffingsgevaar

Bij de installatie en de aansluiting van elektrische leidingen in gebieden met gasontploffingsgevaar, moet aan verschillende aspecten aandacht worden besteed.

Relatie NEN-EN-IEC 60204 met NEN-EN-IEC 61439

De NEN-EN-IEC 60204-1 stelt eisen aan de elektrische uitrusting van een machine. In de Machinerichtlijn is dit de geharmoniseerde norm.

Ingegoten elektrisch materieel

Bij ingegoten elektrisch materieel worden delen die een explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen ontsteken zo ingebed in een ten opzichte van omgevingsinvloeden voldoende weerstand biedende gietmassa, dat deze atmosfeer noch door vonken noch door verhitting binnen het gegoten omhulsel ontstoken kan word...

03-06-2016
THEMA ATEX
Relatie tussen zoneklassen en vereiste categorieën

Zoals uit de omschrijving van de categorieën hieronder blijkt, zijn er verschillen zijn in betrouwbaarheid wat betreft het in stand blijven van het veiligheidsniveau. 

Motoren beveiligen tegen hoge oppervlaktetemperaturen

Motoren moeten tegen hoge oppervlaktetemperaturen worden beveiligd.

03-06-2016
THEMA ATEX
Niet-elektrisch materieel met constructieve veiligheid

In de NEN-EN 13463-5, Niet-elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Deel 5: Bescherming door constructieveiligheid „c” zijn eisen opgenomen voor niet-elektrisch materieel met bescherming door constructieveiligheid.

03-06-2016
THEMA ATEX
Aanvullende eisen intrinsieke veiligheid

Bij de installatie van intrinsiek veilige stroomketens moet voor de installatie worden uitgegaan van een fundamenteel verschillend principe. Vergeleken met alle andere installatietypen is deze bescherming zo ontworpen, dat een gevaarlijk mengsel niet tot ontsteking kan worden gebracht. 

Aanvullende eisen bij drukvaste omhulsels

Lege drukvaste omhulsels die als onderdeel zijn gecertificeerd, mogen alleen worden gebruikt als het certificaat voor het totale samengestelde materieel specifiek verwijst naar de andere delen die zich dan in het omhulsel bevinden. 

03-06-2016
THEMA ATEX
Elektrisch materieel met inwendige overdruk

Bij elektrisch materieel met inwendige overdruk wordt het binnendringen van een explosiegevaarlijke atmosfeer in de behuizing van elektrische apparatuur verhinderd door in de behuizing een veiligheidsgas op een geringe overdruk te houden ten opzichte van de omgevende atmosfeer. Veiligheidsgas kan lucht,...

03-06-2016
THEMA ATEX
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5