THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Inspectie verplaatsbare apparatuur rapporteren

In de NEN 3140 is opgenomen dat de elektrische arbeidsmiddelen aantoonbaar moeten zijn goedgekeurd voor gebruik. Vaak volstaat het aanbrengen van een sticker op het elektrische arbeidsmiddel met de datum van de volgende inspectie.

Formulieren

Hieronder zijn verschillende formulieren te downloaden die u kunt printen en invullen.

03-06-2016
THEMA ATEX
Aanwijzingsformulieren

Vóór de uitvoering van werkzaamheden moeten de betrokkenen een aantal zaken helder en volgens de regels afspreken en vastleggen.

18-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
RI&E: risico's beoordelen en maatregelen treffen

In het kader van de algemene verplichtingen dient de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken van alle risico's die arbeid met zich mee kan brengen. 

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
Model inspectierapport elektrische installatie

In het inspectierapport worden de resultaten weergegeven van de uitgevoerde inspectie van de elektrische installatie waarbij is nagegaan of de elektrische installatie voldoet aan de norm NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties", rekening houdend met de op het moment van ontwerp...

17-12-2014
THEMA NEN 3140
Risicomodel Fine & Kenneth

Voor het inschatten van de risico’s bij gevaren bestaan diverse methoden. Een veel gebruikte methode voor de RI&E is die van Fine & Kinney. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ernst, blootstelling en waarschijnlijkheid.  Dit model komt op het volgde neer: Risico = Kans x Effect. Schematisch kan...

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Voorbeeld risicobeoordelingsformulier persoonlijke beschermingsmiddelen

Hieronder vindt u een voorbeeld van een risicobeoordelingsformulier persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voorbeeld risicobeoordelingsformulier beknelling

Hieronder vindt u een voorbeeld van een risicobeoordelingsformulier beknelling.